Вас вітає інвестиційна фірма ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС»

Приватне акціонерне товариство «Альтера Фінанс» було створене в 2003 році та до теперішнього часу є активним учасником  ринків капіталу. Знання, здобуті нашими фахівцями, багаторічний досвід роботи на українському ринку, який швидко розвивається, дозволяють нашій команді успішно реалізовувати часто нестандартні та ефективні проекти.

Послуги, які надаються ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС»:

 • Брокерські послуги
 • Депозитарні послуги
 • Додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами

  Брокерські послуги:

 •  посередництво в укладанні договорів купівлі-продажу та міни цінних паперів.

—   Депозитарні послуги:

 • відкриття рахунків в цінних паперах
 • облік прав власності на рахунку в цінних паперах
 • виконання облікових, адміністративних та інформаційних операцій
 • здійснення розрахунково-клірингових операцій
 • видача всіх необхідних звітів і виписок про стан та рух цінних паперів;
 • зберігання активів інститутів спільного інвестування
 • обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів
 • перерахування доходів за цінними паперами через депозитарну систему
 • виконання безумовних операцій (спадщина, рішення суду тощо).

Завантажити файли, депозитарні послуги:

 —   Додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:

 • зберігання фінансових інструментів та коштів клієнтів (включаючи облік прав на цінні папери та прав за ними на рахунках у цінних паперах клієнта в рамках провадження депозитарної діяльності депозитарної установи);
 • надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов’язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;
 • послуги, які передбачають здійснення валютних операцій, у випадках, пов’язаних з наданням інвестиційною фірмою послуг своєму клієнту;
 • проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;

Ліцензії

Тарифи на депозитарне обслуговування ПрАТ "Альтера Фінанс"

Інформація про інвестиційну фірму та інвестиційні послуги

 1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
 2. Код за ЄДРПОУ: 30702104
 3. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, б. 20, офіс 24
 4. Мови, якими клієнт може спілкуватися з інвестиційною фірмою та отримувати від інвестиційної фірми документи та іншу інформацію: українська та російська мова.
 5. Засоби зв’язку, що використовуються між інвестиційною фірмою та клієнтом, у тому числі для надсилання та отримання замовлень – телефон/факс 044-337-50-05, електронна пошта alteratcb@altera-finance.com

 1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА ФІНАНС»
 2. Код за ЄДРПОУ: 30702104
 3. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, б. 20, офіс 24
 4. Мови, якими клієнт може спілкуватися з інвестиційною фірмою та отримувати від інвестиційної фірми документи та іншу інформацію: українська та російська мова.
 5. Засоби зв’язку, що використовуються між інвестиційною фірмою та клієнтом, у тому числі для надсилання та отримання замовлень – телефон/факс  044-337-50-05, електронна пошта alteratcb@altera-finance.com
 6. Інформація про ліцензії, видані інвестиційній фірмі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Ліцензія  НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами: дилерської діяльності, яка  видана відповідно до рішення НКЦПФР №1044 від 28.10.2016 р., строк дії ліцензії необмежений

Контактні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, б. 8, корп. 30, сторінка у мережі Інтернет http://www.ssmsc.gov.ua/, телефон 044-280-85-95, електронна адреса INFO@NSSMC.GOV.UA

 1. Характер, періодичність та терміни подання звітів про виконання послуг, які інвестиційна фірма надає клієнту: звіти про виконання послуг надаються інвестиційною фірмою клієнту письмово протягом одного банківського дня після отримання інформації від Клієнта про повне виконання договорів, укладених на виконання договорів доручення, або щоквартально не пізніше 5-го числа місяця, наступного за останнім місяцем кварталу, — у разі укладення Генерального договору та виконання замовлень за ним.
 2. Опис політики конфлікту інтересів, яку підтримує інвестиційна фірма:

Політика конфлікту інтересів, яку підтримує інвестиційна фірма, відображена в Положенні про конфлікт інтересів ПРАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС», затвердженому наказом Генерального директора 01.07.2021 р., у відповідності до вимог чинного законодавства України, що регламентує організацію корпоративного управління та системи внутрішнього контролю інвестиційної фірми.

Інвестиційна фірма вживає всі необхідні заходи за для виявлення та запобігання чи усунення конфлікту інтересів між собою (зокрема керівником, працівниками, чи будь-якою особою, прямо чи опосередковано пов’язаною з інвестиційною фірмою відносинами контролю) та клієнтами інвестиційної фірми, або між двома клієнтами, що виникають в процесі надання інвестиційних послуг, зокрема конфліктів, спричинених отриманням заохочень від третіх осіб або системою оплати праці інвестиційної фірми чи іншими способами стимулювання інвестиційної фірми. Політика конфлікту інтересів спрямована на підвищення довіри до інвестиційної фірми від клієнтів, справедливого обслуговування клієнтів та дотримання високих стандартів корпоративного управління на принципах відкритості та прозорості.

Інвестиційна фірма забезпечує, щоб відповідні особи, які виконують різні професійні обов’язки, що пов’язані або можуть бути пов’язані з конфліктами інтересів, внаслідок яких може бути завдано шкоди інтересам одного або кількох клієнтів, були незалежними при дотриманні процедур та вжитті заходів для запобігання та врегулювання таких конфліктів.

З метою запобігання конфлікту інтересів інвестиційна фірма вживає наступні заходи:

 • встановлює процедури обмеження доступу до конфіденційної інформації, а також її передання або розповсюдження;
 • розподіляє обов’язки та контрольні функції між співробітниками інвестиційної фірми;
 • встановлює правила поведінки працівників інвестиційної фірми, яких стосується конфлікт інтересів.

Працівники інвестиційної фірми не мають права:

 • розголошувати відомості, які становлять комерційну тайну клієнтів, з якими встановлені ділові відносини;
 • зловживати своїм службовим положенням та/або використовувати інформацію, отриману в процесі виконання своїх посадових обов’язків, з метою отримання особистої вигоди, приймати від третіх осіб винагороду, користуватися їх послугами та пільгами в особистих цілях.
 • приймати участь в прийнятті рішень від імені інвестиційної фірми у відношенні клієнта, який уклав, укладає або має намір укласти угоду з інвестиційною фірмою, якщо така угода може призвести до конфлікту інтересів з інвестиційною фірмою або її клієнтом, або має матеріальний особистий інтерес.

Виявлення конфлікту інтересів, що виникають в результаті діяльності інвестиційної фірми, здійснюється працівниками інвестиційної фірми, керівником та членами Наглядової ради на постійній основі.

Якщо керівнику або членам Наглядової ради стало відомо про наявність конфлікту інтересів,  передумови його виникнення, або не вдалося самостійно попередити виникнення конфлікту інтересів за їх участі, зазначені особи повинні письмово проінформувати посадову особу, відповідальну за внутрішній контроль в інвестиційній фірмі про обставини, що виникли, з метою координації та здійснення заходів щодо попередження, розгляду та врегулюванню конфлікту інтересів.

У разі, якщо член Наглядової ради опинився або може опинитися в ситуації конфлікту інтересів, зазначена особа повинна негайно повідомити Наглядову раду інвестиційної фірми про виникнення конфлікту інтересів і не приймати участь у прийнятті відповідного рішення. У такому разі конфлікт інтересів вважається виключеним та подальші заходи із його врегулювання не здійснюються.

Координацію роботи із попередження та врегулювання конфлікту інтересів, його умов, які виникають в діяльності інвестиційної фірми, здійснює департамент  нагляду на підставі інформації, отриманою від органів управління інвестиційної фірми, їх членів, а також на підставі матеріалів контрольних заходів, проведених департаментом нагляду в межах його компетенції і перевірок внутрішнім аудитором.

Партнери

Аудиторська фірма :
ТОВ «Аудиторська фірма «УСПІХ-АУДИТ»
Код ЄДРПОУ 33231186
Місцезнаходження : 02222 м. Київ, пр-т Маяковського, 68/178
Фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Кірпи, буд.2-А, оф.408
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності , які мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності — №3519.

СРО:
Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД)
Код ЄДРПОУ 24382704
02002, Україна, Київ
вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311
pard@pard.ua